تاريخ انتشار: 12 خرداد 1394 ساعت 20:14:47
"طلوع نور" قصیده ای در توصیف حضرت امام زمان (عج) "سروده ی علی اکبر پورسلطان (مهاجر)"

چـه شـود اگـر سـر آيـد، شـبِ انتـظـارِ  مـهـدي     

هـمـه عـالـم از عـدالـت،  بشـود  ديـارِ مهـدي

 

چـه شـود اگـر بـيـايـد، دلِ  بيـقـرارِ مـا   هـم     

بـرود  بـدونِ  محـنـت،  بـه سـرِ  قـرارِ مهـدي

 

نه عجـب كه بي ظهـورش، همه فصلِ ماخزان شد

چـه شـود جهـان ز عطرش، بشود بهـارِ مهـدي

 

چـو مـرادمـان رسـد، ريشـه ي ظـالمـان بخشكـد     

بشـود زمـامِ مـا، جـمـله  بـه اختـيـارِ مهـدي

 

به خـدا كـه خـالِ رويـش، بـه دو عالمـي بيـارزد   

چـه شـود اگـر ببينـم،  رخِ گـل عـذارِ مهـدي

 

دل اگـر كـه رهسپـاري، بـه ديـارِ  عشـق بـازان    

سـر و جـانِ خـويشتـن را، بنـما نثـارِ مهـدي

 

و قسـم بـه ربِ هـستـي، اگـرش كنـون نيـايـد     

همـه عمـر خـود نشينـم، به رهِ گـذارِ مهـدي

 

نبـود روا  سـر آخـر، بـزنـم  بـه كـوه و صـحـرا      

كه بگويـد آن منـافـق، بنگـر بـه يـارِ مهـدي

 

نـه تشيـع اش كـه عـالـم، به بهـانـه ي وصالـش      

بـه اميـدِ دادگستـر، شـده غمگسـارِ مهـدي

 

گـر عـيـان شـود مـعـمّـايِ  مـنـاديِ  صـلابـت       

هـمـه فرشيـان ببـالنـد بـر آن وقـارِ مهـدي

 

به برين نمي تـوان شـد، مگـر از حـريـمِ كويـش     

نـرود بـه دوزخ آن، سـاعـيِ سـربـدارِ مهـدي

 

بجـز او بـه هـر دو گيتـي، نبـود به دل شـكيبـي    

بـه سـر آمـده كنـون، طـاقـتِ بردبارِ مهـدي

 

دم پـاكِ  راد مـردان، بـه طـريقِ مشـك بـويش 

همـه جاي جايِ ميهن، شـده لاله زارِ مهـدي 

 

تـو بخـوان ، دعايِ تعجيـلِ ظهـورِ حضـرتش را   

چـو دعـايِ  فـرجِ  امـّت  او  شـعـارِ مهـدي

 

و تـو مـادر شـهيـدم، به دو چشـمِ خـود ببينـي     

كه خميني(ره)وشهيدان، همه درجوارِمهـدي

 

چـه شـود اگـر ز كـنـجِ لـبِ او گـلـي بچيـنـم       

بـرسـد بـه بيـنـوا، اينهمـه يـادگارِ مهـدي

 

صف سالكانِ كويش، شـده وصـفِ  بـي شـماران 

چه شـود شمـاره گردم، كنفِ شمارِ مهـدي

 

شـب تـار بـگـذرد، صبــحِ سـپـيـد از ره آيـد        

بشود شروعِ آن، دولـتِ مـانـدگـارِ مهـدي

 

بـرسيـده از پيـمبـر( ص )، بدمد فروغِ آخـر    

بـه فـدايِ سـخـنِ نـافـذِ آن  نـگـارِ مهـدي

 

دلِ آن امـامِ رحـمـت،  نگـران  ز  معصيـت هـا    

ز فزونـيِ گنـه، غـم شـده روزگـارِ مهـدي

 

چه خوش است حالِ مرغي، كه ز بند رسته باشد 

چه سعادتي كه شـد، مرغِ دلم شكارِ مهـدي

 

بشـود زميـن بهشتـيِ كه بـه ذهـنِ مـا نگنجـد      

و نگيـنِ چشمها خيره شـود ز كـارِ مهـدي

 

به طلـوعِ نـورِ مطلـق، به ضمـانِ وعـده ي حق 

برسـد مهـاجر از جـانبِ كـردگـارِ مهدي

 

بر گرفته از کتاب شوق وصال                                                                        

                               

  تعداد بازديدها: 2955
   


 
19 خرداد 1394   
ن پ
با خواندن کتابت دلم آرام میگیرد برادرم ...
امیدوارم که دلت همیشه آرام باشد و از خدا میخواهم پیش از شما چشم از دنیا بردارم... همه دنیامی ... با داشتنت نیرو می گیرم ...این مطلب از نشانی زیر دریافت شده است:
http://fajr57.ir/?id=65125
تمامي حقوق براي هیئت انصارالخميني محفوظ است.